Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

1. Definities

DEMACQ: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Demacq Recycling International BV, gevestigd te Zwijndrecht, Nederland onder KvK 67161014

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van DEMACQ
Wederpartij: elke onderneming partij bij enige overeenkomst met DEMACQ

Partijen: wederpartij en DEMACQ

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen DEMACQ en de wederpartij betreffende in- en verkoop van afvalstoffen en/of het leveren van diensten door DEMACQ , alsmede iedere andere overeenkomst die de wederpartij met DEMACQ treft, alsmede alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden

Onderaannemer: elke partij die door DEMACQ betrokken is bij de (mede-) uitvoering van een overeenkomst

Goederen: de (afval)stoffen (in het bijzonder, doch niet uitsluitend, thermo-hardende kunststoffen c.q. composieten) ten aanzien waarvan DEMACQ en de wederpartij een overeenkomst sluiten
Schriftelijk: berichtgeving per post of in handen, met uitsluiting van fax, e-mail of andere electronische danwel digitale verzendwijzen

2. Toepasselijkheid

2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes, leveringen, facturen en overige aspecten van rechtsverhoudingen tussen partijen. DEMACQ verwerpt uitdrukkelijk toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2 Afwijking en/of aanvulling van de voorwaarden kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen. In het geval de overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van de voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
2.3 DEMACQ behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.4 De ongeldigheid van een bepaling uit de overeenkomst en/of uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst en de voorwaarden. Indien en voor zover een bepaling uit de overeenkomst en/of uit deze voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mocht zijn, geldt tussen partijen een bepaling die alle, omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is.

3. Duur en totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Een aanbod van DEMACQ geschiedt vrijblijvend en kan worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 5 kalenderdagen na aanvaarding daarvan. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door DEMACQ verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de wederpartij gerichte (algemene) informatie, binden DEMACQ niet. Bestellingen, opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de wederpartij gelden als onherroepelijk gedaan en kunnen niet worden ingetrokken of gewijzigd, anders dan met toestemming van DEMACQ.

3.2 De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan DEMACQ verstrekte gegevens waarop DEMACQ de aanbieding baseert.

3.3 Indien door DEMACQ een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tot stand door de onvoorwaardelijke aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van DEMACQ, mits DEMACQ niet binnen 5 kalenderdagen na tijdstip van ontvangst van die aanvaarding haar aanbieding heeft herroepen en nadat de wederpartij heeft voldaan aan de bij de aanbieding gestelde voorwaarden, of door de uitvoering van een overeenkomst van de wederpartij door DEMACQ. Uitsluitend het aanbod van DEMACQ respectievelijk de factuur van DEMACQ voor de uitvoering van de overeenkomst wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven.

3.4 Indien door DEMACQ geen aanbod is gedaan, komt een Overeenkomst eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding of de uitvoering van een overeenkomst van de wederpartij door DEMACQ. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de overeenkomst door DEMACQ respectievelijk de factuur van DEMACQ voor de uitvoering van de overeenkomst wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

3.5 Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de door van 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst wordt deze steeds automatisch verlengd met dezelfde periode, doch tenminste met één jaar, tenzij de overeenkomst door één der partijen schriftelijk per aangetekende post wordt opgezegd tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden of tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

4. Tarieven

4.1 De door partijen overeengekomen prijzen en tarieven zijn in beginsel vast, tenzij de overeenkomst omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden en de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt en/of schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Overeengekomen prijzen en tarieven luiden, voor zover niet anders is overeengekomen, in Euro’s en exclusief BTW en eventueel van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen. Meerwerk kan door DEMACQ in rekening worden gebracht, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen

4.3 De prijs c.q. prijzen vermeld in aanbiedingen, offertes en/of bevestigingen van DEMACQ zijn gebaseerd op kostprijsfactoren ( waaronder begrepen doch niet beperkt tot de prijzen van grondstoffen/materialen/ brandstof/lonen/sociale verzekeringspremies/belastingen/valuta-verhoudingen/rente etc.) die gelden op de datum van de verzending. Indien een of meerdere in dit artikellid bedoelde samenstellende delen een verhoging ondergaan gedurende de periode tussen de datum van verzending van de aanbieding/offerte/bevestiging en de datum van levering, is DEMACQ gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook indien de kostprijsverhoging voorzienbaar was.

4.4 DEMACQ kan kosten ter zake aanvragen, verkrijgen of behouden van vergunningen, welke benodigd zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, bij de wederpartij in rekening te brengen.

5. Betaling

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen van DEMACQ uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum door de wederpartij te zijn betaald. Betaling zal te allen tijde plaatsvinden zonder enige korting, verrekening of opschorting door de wederpartij uit welke hoofde dan ook.

5.2 In geval van niet tijdige betaling, raakt de wederpartij in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn – zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist – en is de wederpartij over het achterstallige bedrag de direct opeisbare wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW, gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening, onverminderd enige overige aan DEMACQ toekomende rechten op vergoeding van met het verzuim samenhangende schade.

5.3 In geval van niet tijdige betalingen worden alle overige vorderingen van DEMACQ op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is DEMACQ voorts bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling is ontvangen.

5.4 Wanneer DEMACQ (buiten)gerechtelijke kosten heeft moeten maken in verband met een door de wederpartij onbetaald gelaten factuur, is DEMACQ gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding te berekenen wegens de door DEMACQ gemaakte kosten van tenminste 15 % van de bruto-factuurwaarde (met een minimum van € 500,00), onverminderd het recht van DEMACQ op volledige vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten. Ook alle in redelijkheid door DEMACQ gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen voor rekening van de wederpartij.

5.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van DEMACQ die verband houden met het verweer tegen een ten onrechte door de wederpartij gestelde vordering jegens DEMACQ komen voor rekening van de wederpartij.

5.6 Gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten en renten, en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Aansprakelijkheid

6.1 DEMACQ is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade van de wederpartij, waaronder uitdrukkelijk begrepen doch niet beperkt tot bedrijfsschade, gederfde winst, stilligschade, gevolgschade, letselschade, alle andere vormen van vermogensschade alsmede alle mogelijk aanspraken van derden, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van DEMACQ of van personen die tot de bedrijfsleiding horen van DEMACQ.

6.2 Daarnaast is onder alle omstandigheden iedere mogelijke aansprakelijkheid van DEMACQ beperkt tot de schade welke krachtens haar verzekering(en) is gedekt en daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald en maximaal voor het bedrag waarvoor in het betreffende geval dekking wordt verleend, terwijl de Wederpartij allereerst zijn eigen verzekering zal moeten aanspreken alvorens enige aanspraak op de verzekering van DEMACQ kan worden gedaan. Voorts zal DEMACQ, onverminderd het vorenstaande, nimmer tot enige vergoeding van schade gehouden zijn voor zover het schadebedrag het bedrag dat DEMACQ voor de goederen waarmee de schade direct verband houdt heeft gefactureerd, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, te boven gaat.

6.3 De wederpartij dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (zegge: twee) weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij DEMACQ te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval vervalt iedere aanspraak van de wederpartij jegens DEMACQ, behalve die welke uitdrukkelijk door DEMACQ is aanvaard, door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan daarvan.

6.4 De wederpartij vrijwaart DEMACQ en haar rechtsopvolgers, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor alle aanspraken van derden verband houdende met de overeenkomst en de door DEMACQ ingenomen dan wel geleverde goederen, waaronder (maar niet beperkt tot) aanspraken op grond van enige milieugerelateerde wetgeving, aanspraken op grond van wanprestatie als bedoeld in artikel 6:74 BW en onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 BW.

7. Geheimhouding

7.1 Het is partijen niet toegestaan uit hoofde van de overeenkomst of anderszins ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de andere partij, in de ruimste zin van het woord, aan derden bekend te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van publiekelijk bekende informatie en voor zover uit een wettelijke bepaling of op last van de rechter een verplichting tot openbaarmaking voortvloeit. Partijen beperken de toegang tot deze informatie tot de personen die deze voor (de uitvoering van) de overeenkomst nodig hebben. Partijen zijn verplicht dezelfde verplichting op te leggen aan hun werknemers of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

8. Intellectuele eigendom

8.1 Alle door DEMACQ aan de wederpartij verstrekte tekeningen, documenten en gegevens blijven eigendom van DEMACQ. DEMACQ behoudt daarop het auteursrecht. De overeenkomst bevat geen overdracht dan wel licentiering van enige intellectuele eigendomsrechten in het kader van de aan de wederpartij geleverde goederen, dan wel aan de wederpartij verleende diensten en daarbij behorende documenten.

8.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen, octrooien of ander rechten uit of van de materialen te verwijderen of te wijzigen.

8.3 De wederpartij vrijwaart DEMACQ tegen (de financiële aanspraken voortvloeiend uit) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van de wederpartij en/of derden bij uitvoering van de overeenkomst door DEMACQ, haar werknemers en onderaannemers.

9. Overmacht

9.1 Overmacht door DEMACQ bestaat indien de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten haar macht is gelegen, zoals maar niet beperkt tot :

– storingen in de bedrijfsvoering van DEMACQ of storingen in de bedrijfsvoering van toeleveranciers dan wel andere bedrijven waarop DEMACQ is aangewezen voor het kunnen nakomen van de overeenkomst jegens de wederpartij;

– vertraagde verstrekking aan DEMACQ van bij derden bestelde zaken of diensten;
– vertraagde of niet-acceptatie van de Goederen door een be- of verwerkingsinrichting,
– intrekking of niet verstrekking van vergunningen;
– door locale, centrale of internationale overheidsorganen opgelegde of geadviseerde
– handelsbeperkingen dan wel andere overheidsmaatregelen;

– (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (natuur-)rampen, staking, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim,

9.2 Indien DEMACQ door overmacht verhinderd is de goederen aan te nemen, te leveren, dan wel op normale wijze te leveren, heeft DEMACQ het recht de inkoop- of levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden. Zowel in het geval dat DEMACQ alsnog na de opheffing van de overmachtsituatie tot nakoming overgaat, als in het geval dat DEMACQ tot ontbinding van de overeenkomst besluit, zal DEMACQ nimmer tot enige vergoeding van directe schade of gevolgschade gehouden zijn.

9.3 DEMACQ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt na het moment waarop DEMACQ op grond van de overeenkomst aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.

9.4 Voor zover DEMACQ ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, is DEMACQ gerechtigd om het reeds nagekomen deel afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen dan wel, indien de nakoming door DEMACQ een betaling betreft, gerechtigd het reeds betaalde als onverschuldigd betaald terug te vorderen.

10. Opschorting en ontbinding

10.1 DEMACQ heeft in de volgende gevallen het recht om de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de wederpartij op te schorten of de overeenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat DEMACQ gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, in het geval:

– de hoeveelheid dan wel de aard en de samenstelling van de goederen afwijkt van de opgave/omschrijving als bedoeld in artikel 6 dan wel van het resultaat van de analyse na monsterneming als voorzien of van hetgeen daaromtrent in de overeenkomst werd bepaald;

– niet is voldaan aan de wettelijke voorschriften of voorschriften van DEMACQ betreffende omschrijvingen, etikettering, verpakking en dergelijke, één en ander ter beoordeling van DEMACQ.

– (een vermoeden van) een tekortkoming door de wederpartij in de nakoming van (één van) zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden;

– de wederpartij surseance van betaling aanvraagt en/of verkrijgt, failliet wordt verklaard of om enige andere reden geheel of gedeeltelijk het beheer of de beschikking over zijn vermogen verliest;
– de vennootschap of onderneming van de wederpartij ontbonden c.q. verkocht wordt.

10.2 De wederpartij is verplicht om de goederen omschreven in de overeenkomst die ingevolge het voorgaande artikellid is ontbonden, op eerste verzoek van DEMACQ en voor eigen rekening en risico terug te nemen, tenzij partijen een nieuwe overeenkomst aangaan met betrekking tot de goederen. De wederpartij is in geval van ontbinding verplicht de door DEMACQ reeds ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten alsmede de door DEMACQ eventueel geleden schade te vergoeden.

10.3 Alle vorderingen die DEMACQ in de hierboven in artikel 10.1 genoemde gevallen op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

10.4 DEMACQ is te allen tijde bevoegd haar betalingsverplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk te verrekenen met elke vordering die DEMACQ op enig tijdstip al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling, op de wederpartij heeft of zal verkrijgen.

11. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

11.1 De rechtsverhouding tussen DEMACQ en de wederpartij wordt beheerst door uitsluitend Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen tussen DEMACQ en de wederpartij worden beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg.

Hoofdstuk 2: aanvullende bepalingen inkoop

12. Aangeboden Goederen

12.1 De wederpartij staat jegens DEMACQ in voor juistheid en volledigheid van de omschrijving van de door hem aangeboden goederen en de daarbij behorende documenten.
12.2 In verband met de op voorhand tussen partijen overeengekomen verwerkingswijze of bestemming van de in te zamelen goederen in specifieke inzamelmiddelen, zal de wederpartij in die inzamelmiddelen geen goederen, materialen en/of stoffen deponeren, die krachtens overeenkomst niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen.
12.3 De wederpartij is verplicht om uitsluitend de door DEMACQ en de onderaannemer voorgeschreven inzamelmiddelen te gebruiken. De wederpartij staat ervoor in dat de door of namens hem ter uitvoering van de overeenkomst gebruikte respectievelijk ter beschikking gestelde zaken en de door werknemers van DEMACQ en de onderaannemer te betreden terreinen en gebouwen van de wederpartij daarvoor deugdelijk, geschikt en veilig zijn en voldoen aan alle ter zake door DEMACQ of de bevoegde autoriteiten gegeven voorschriften.

12.4 De wederpartij is vóór aanvang van de werkzaamheden door de DEMACQ c.q. de onderaannemer, en telkens nadien wanneer DEMACQ of de onderaannemer daarom verzoekt, verplicht om een duidelijk schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen en de samenstelling en de gevarenklassen van de goederen aan de onderaannemer te verstrekken, dan wel indien en voor zover de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling en/of de gevarenklasse van de goederen hem niet bekend zijn – zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de onderaannemer te melden. De wederpartij is voorts verplicht om telkens wanneer de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de goederen wijzigen, dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan DEMACQ en de onderaannemer te melden.

12.5 De wederpartij garandeert DEMACQ en de onderaannemer, dat de door hem aangeboden goederen géén radioactief materiaal c.q. radioactief afval bevatten.

12.6 Tevens garandeert de wederpartij, dat de door hem aan DEMACQ aangeboden goederen vrij zijn van:

– Explosieve en ontvlambare stoffen
– Chemische verontreinigingen
– Vocht- en luchtinsluitingen (zgn. “gesloten delen”)
– Volksgezondheid bedreigende stoffen
– Niet gewenste composiet elementen alsmede overige ongewenste aanhechtingen, zoals
– (doch niet uitsluitend) grond, coatings, alggroei en schelp & pokken aangroei.

12.7 Alle schade en kosten welke voorvloeien uit handelingen en/of nalaten in relatie tot artikelen 12.5 en 12.6 komen ter laste en voor rekening van de wederpartij.

13. Aanbieden

13.1 De wederpartij dient de goederen aan te bieden op de in de overeenkomst opgenomen locatie.

13.2 Naast de wettelijke voorschriften en door het bevoegd gezag gegeven instructies, dient de wederpartij zich te allen tijde strikt te houden aan de veiligheids-, milieu- en andere voorschriften, reglementen, aanwijzingen en instructies van DEMACQ en/of de onderaannemer met betrekking tot de wijze waarop de goederen dienen te worden aangeboden. In geval van twijfel over de wijze waarop aan de instructies moet worden voldaan, is de wederpartij verplicht ter zake onverwijld aanwijzingen te vragen.

13.3 De goederen dienen zodanig te worden aangeboden door de wederpartij dat verlies, morsen, of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel aan c.q. voor DEMACQ of onderaannemer noch jegens derden wordt veroorzaakt.

14. Transport, verpakking en etikettering

14.1 Het transportrisico wordt gedragen door de partij die de goederen vervoert. Het transport dient te geschieden overeenkomstig de wettelijke voorschriften en op de tussen partijen overeengekomen wijze.

14.2 De wederpartij draagt er zorg voor dat de verpakkingen van de goederen aan de wettelijke eisen voldoen en dat de wettelijk vereiste gegevens op verpakkingen en in vervoersdocumenten worden vermeld.

14.3 De wederpartij is verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen die gelden op het terrein van de onderaannemer. De wederpartij betreedt het terrein van onderaannemer op eigen risico.

14.4 De door DEMACQ of door de onderaannemer ter beschikking gestelde duurzame emballage die in aanmerking komt voor hergebruik, dient door de wederpartij binnen redelijke termijn na terbeschikkingstelling aan DEMACQ of onderaannemer te worden geretourneerd. DEMACQ is gerechtigd emballagegeld in rekening te brengen aan de wederpartij. Indien de wederpartij de emballage niet in dezelfde conditie als waarin deze werd aangeleverd aan DEMACQ retourneert, is DEMACQ gerechtigd voornoemde emballagegelden in te houden, onverminderd het recht van DEMACQ op volledige vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten en de door haar geleden schade. De wederpartij meldt beschadigingen of verlies onverwijld aan DEMACQ. De administratie van DEMACQ is bepalend bij de vaststelling van de omvang van de verplichting tot retournering.

15. Acceptatie en keuring

15.1 De door de wederpartij aangeboden goederen dienen te voldoen aan:
– hetgeen blijkens de overeenkomst tussen partijen is overeengekomen;
– de door DEMACQ gestelde kwaliteits-/acceptatievoorwaarden;

– de eisen die aan goederen gesteld worden door of krachtens de vigerende wettelijke regelingen.